Regulamin


 

Regulamin biegu

Laur Przyrodnika 2023

II edycja

Nature Run

 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji
 • Promowanie biegania przełajowego jako formy aktywności
 • Umożliwienie wzięcia udziału w rywalizacji sportowej
 • Promocja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Promocja Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego
 • Budowanie prozdrowotnych nawyków przez aktywność fizyczną jako elementu fundamentalnego dla zdrowego stylu życia.

 2. ORGANIZATORZY

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Klub Uczelniany AZS UPP

 3. PATRONAT

 • Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu J. M. prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

 4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • W biegu głównym mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego, co potwierdzają podpisując przed biegiem stosowne oświadczenie.
 • Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w biegu głównym. Zobowiązane są jednak posiadać pozwolenie na udział podpisane w dniu biegu przez rodziców lub prawnych opiekunów wraz z ich danymi osobowymi.
 • Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, wniesienia opłaty startowej oraz podpisania oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności za swój udział w biegu.

 5. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.laurprzyrodnika.pl do dnia 12 października 2023r.
 • Zgłoszenia w Biurze Zawodów możliwe w godzinach otwarcia biura, tj. 14 października 2023r. (sobota) w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Dojazd 7 w Poznaniu oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w godz. 8:00-10:30.
 • Zgłoszenie jest ważne po wniesieniu opłaty za udział w biegu.
 • Zawodnicy zostaną umieszczeni na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.

 6. TERMIN I MIEJSCE

 • Impreza biegowa odbędzie się 15 października 2023 roku (niedziela) w Poznaniu. Start biegu głównego o godz. 12.00.
 • Start i meta biegu zlokalizowane będą na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wejście od ul. Warmińskiej.

 7. TRASA

 • Trasa biegu prowadzi po terenie i w pobliżu Ogrodu Dendrologicznego
 • Trasa biegu prowadzi w większości po nawierzchniach nieutwardzonych.
 • Dystans biegu głównego - 5km.
 • Trasa biegu oznaczona co 1 km.

 8. POMIAR CZASU

 • Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów w numerach startowych.
 • Zawodnik otrzyma chip razem z numerem w pakiecie startowym.
 • Nie ma konieczności zwrotu chipa po biegu.

 9. KLASYFIKACJA

 • W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacja prowadzona będzie również według następujących kategorii wiekowych:

Open Kobiet

Open Mężczyzn

K16 (16-29)

M16 (16-29)

K30 (30-39)

M30 (30-39)

K40 (40-49)

M40 (40-49)

K50 (50-59)

M50 (50-59)

K60 (60+)

M60 (60+)

 * o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika

 10. ZASADY FINANSOWANIA

 • Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów ponoszą organizatorzy.
 • Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają zawodnicy.
 • Zawodnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej
  - do 12 października 2023 roku – 40 zł
  - w biurze zawodów – 50zł
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Możliwe jest przeniesie opłaty startowej na inną osobę w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2023 roku.
 • Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy startowej w przypadku przekroczenia 300 zgłoszeń.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki należące do uczestników imprezy.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia dla uczestników ubezpieczenia na życie, zdrowotnego oraz z tytułu poniesionej choroby, wypadku, odniesionych obrażeń oraz śmierci, a także jakichkolwiek szkód i strat, jakie może ponieść uczestnik imprezy.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odbiór pakietu startowego są równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik podpisując akceptację regulaminu ma świadomość, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, jego decyzje są nieodwołalne.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.